REZERV ALANI 1.ETAP KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İŞİ

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1. İdarenin

a) Adı                                   : Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi                               : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1  60300 Turhal – TOKAT

c) Telefon – Faks Numarası    : 3562751031 – 3562761156

2. İhalenin Konusu:

Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti Maliye hazinesine kayıtlı olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Rezerv Yapı alanı olarak tahsis edilen ve Bakanlıkla yapılan protokol ile kat karşılığı inşaat yapma ve yaptırma yetkisi Belediyemize devredilen Osmangazi Mahallesi  1163 ada 1 parsel , 1164 ada  1 parsel, 1165 ada 1 parseldeki taşınmazlar üzerine, Turhal Belediyesi Meclisi’nin 14.05.2018 tarihli ve 82 sayılı Kararı'na istinaden 1. etap Kat Karşılığı Konut Yapım işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile konut paylaşım oranı olan % 30’dan az olmamak üzere artırma yapılarak ihale edilecektir. Artırmalar asgari % 1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında şeklinde olacaktır.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer           : Belediye Encümen Toplantı Odası   

b) Tarihi ve Saati          : 28 / 06 / 2018 – 10: 00            

c) Dosya Teslimi           : İhaleye iştirak edecekler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 28.06.2018 Perşembe günü saat 09:30'a kadar Belediye Başkanlığına (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) teslim edeceklerdir. (Bu tarih ve saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir.)

4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

A) Kanuni ikametgâh belgesi.

B) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belge.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 2018 yılı içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

  1. i.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;
  2. ii.Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
  3. iii.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D)   Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi;

  1. i.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
  2. ii.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
  3. iii.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

E)   İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

F)  Geçici Teminat belgesi

F)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

G)  Teklif mektubu

H)  Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

İ)   Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

J)   İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname

K)  İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun beyanname

L)  Teknik personel taahhütnamesi

M)  İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

Ortak girişimlerde herbir ortak ayrı ayrı (b),(c),(d),(e),(h),(i),(j) ve (k) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

5. 1. etap Kat Karşılığı Konut yapım işinin ihalesi 64.199.008,00 TL Muammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile konut paylaşım oranı olan % 30’dan az olmamak üzere artırma yapılarak ihale edilecektir. Artırmalar asgari % 1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında şeklinde olacaktır.

6. Geçici teminat miktarı; ihaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak 3 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen tarih ve saate kadar Belediyeye yatırılacaktır.

7. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaiye, ulaşım, nakliye, sözleşme, gazete ilan bedelleri, ve ihale dokümanında belirtilen diğer giderler yükleniciye aittir.

8 Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

10. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 1.000,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

11. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.