MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

icon Telefon:
2751031|231
icon Fax:
2761156
icon Mail:
recepbozduman@turhal.bel.tr

MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ

Recep BOZDUMAN

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

1. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere aktarılmasını sağlamak,

3. Bütçe kayıtlarım tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

4. İlgili mevzuatlar çerçevesinde idarenin tüm gelirlerim tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

5. İdarenin muhasebe kayıtlarım, ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişleri eki belgelerle mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği ile mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tutmak.

6. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlemek.

7. Mali konularla ilgili yürürlükteki mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

8. Ön mali kontrol ve iç kontrol faaliyetlerini yürütmek,

9. Stratejik plan ve yıllık performans programını hazırlamak ve yürütmek,

10. Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve bastırmak,

11. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

MÜDÜRLÜK HABERLERİ