EMLAK SİCİL İŞLEMLERİ

Gerekli Belgeler:
1- Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2- Tapu Fotokopisi
3- Emlak Vergisi Bildirimi
     a- Bina Bildirim Formu
     b- Arsa Bildirim Formu
     c- Arazi Bildirim Formu
4- Vekâletname (Başkası adına beyan verilecekse)
5- Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlılık uygulanacaksa)
6- Emekli Cüzdan Fotokopisi ve Emekli Bildirim Formu (Tek meskeni olan emekli iseniz)
7- Yapı Kullanma Ruhsatı ( Varsa )

Bildirim Ne Zaman Verilir?
•  Emlak satın alındığında,,
•  Yeni inşa edilen yerler kısmen de olsa kullanılmaya başlandığında,
•  Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hallerinde,
•  Miras yolu ile intikal ettiğinde,
    Aynı Bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Bildirimi verilmesi zorunludur.

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri: 
•  Emlak vergisi beyannamesi, Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar verilir. Vergi iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit, Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı içerisinde ödenir.
•  Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekir.
•  El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekir.
•  Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekmektedir. 

Emlak Bildirimi Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar:
1- Sokak, cadde, site bilgileri (taşınmazın hangi sokak, cadde, sitede kaldığı ).
2- Binaya ait arsa payı.
3- Binanın sınıfı ( lüks, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ).
4- Binanın türü ( işyeri, mesken vb. ).
5- Binanın inşaat bitim tarihi.
6- Binanın dıştan dışa yüzölçümü ( kaç m2 olduğu ).
7- Hisseli ise hisse nispetleri.
8- Kalorifer, asansör var mı?
9- İktisap tarihi

İlgili Kanun ve Mevzuat:

   1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 Gerekli Belgeler( işyerleri için ) :     

İşyerleri, aşağıdaki belgeler ile müracaat edeceklerdir.   

          1 - Maliye Vergi Kaydı

          2 - Kira Kontratı

          3 - Kimlik veya Oda kaydı

          4 - Vekâletname Sureti (Başkası adına beyan verilecekse)

          5 - Bildirim Formu 

          6 - Adres değişikliğinde, Maliye yoklama fişi veya Ticari sicil Gazetesi yada Şirket kararı (Noter Tasdikli) 

Bildirim Ne Zaman Verilir?  
  İşyerlerinde bir kereye mahsus verilecek bildirim
•  Yeni kullanımlarda,
•  Yer değiştirmelerde,
Tekrar verilecektir.

Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?  
•  Her ne şekilde olursa olsun işyerini kullananlar,
•  Boş olan binalarda malik veya malik gibi tasarruf edenler

Nasıl Ödenir?  
•  Konutlarda su faturası ile birlikte ödenir.
•  İşyerlerinde ise doğrudan belediyemiz veznelerine ödeme yapılır.  

Ödeme Süresi:  
•  Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.
•  Taksitlerin son ödeme tarihleri 31 Mayıs ve 30 Kasım'dır.  

Diğer Önemli Bilgiler: 
•  Boş duran dükkânlar, bir dilekçe ile Müracaatta bulunulması ve boş olduğunun belediye yetkililerince tesbiti halinde boş durdukları süre içinde Çevre Temizlik Vergisi ödemeyeceklerdir.

Oluşturulma Tarihi : 10.04.2018