Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

  Telefon: 0356 2751031 - 231 Faks: 2761156 e-posta: recepbozduman@turhal.bel.tr
                 
       
    İlgili Dökümanlar  
    Müdürlük Duyuruları  
    Müdürlük Yönetmelikleri  
    Müdürlük Haberleri  
    Müdürlük Raporları  
  MALİ HİZMETLER MÜDÜR V.               
  Recep BOZDUMAN          
                 
 

1982 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde doğdum. İlköğrenimi Cengiz Topel İlköğretim Okulunda, Ortaokul ve Lise öğrenimimi Turhal Anadolu Lisesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2007 yılında memur olarak çalışmaya başladı. Turhal Belediyesi Mali Hizmetler Müdür vekili olarak görevime  devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

1)İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

2)İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

3)Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak.

4)Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

5)İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

6)Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

7)İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

8)Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

9)İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

10)İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

11)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

12)Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

13)Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

14)İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

15)Birim Bütçe Taslağı Stratejik Plan ve performans programını zamanında hazırlamak.

16)Gerçekleştirme görevlilerini atamak.

Oluşturulma Tarihi : 02.05.2019