Yazı İşleri Müdürlüğü

  Telefon: 0356 2751031 - 254 Faks: 2761156 e-posta: salihozdas@turhal.bel.tr
                 
         
    İlgili Dökümanlar  
    Müdürlük Duyuruları  
    Müdürlük Yönetmelikleri  
    Müdürlük Haberleri  
    Müdürlük Raporları  
  YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ               
  Salih ÖZDAŞ          
                 
 

06.03.1978 Amasya/Merkez doğumlu olup ilk, orta ve lise tahsilini Amasya’da tamamlamıştır. lise tahsilinden sonra 1996 yılında T.S.K.’ne katılarak ülkemizin çeşitli illerinde görev yapmıştır.2012 yılında Turhal İlçe J.K.lığında Per.Loj.Ks.Amiri iken J.Bçvş. Rütbesinde T.S.K.’den istifa ederek 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi gereği açıktan atama ile Turhal Belediyesinde göreve başlamıştır. Lisans mezunu olan personelimiz evli ve 3 çocuk babasıdır. 


 

(1) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince başkan yardımcısı kanalı ile belediye başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, nikâh akitlerinin yapılması iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanununun belediye meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Meclis toplantılarının ve gündeminin süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar. Meclis toplantı tutanaklarını tutar ve arşivler. Meclis kararlarının yazımını sağlar, ilgili deftere kayıt eder ve birer nüshasını arşivler. Kararları ilgili birimlere ulaştırır. Meclis kararları ve gündemini çeşitli yollarla ilan eder.

b) 5393 Sayılı Belediye Kanununun belediye encümenine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar. İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler.

c) Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yapar, ilgili birimlere belediye başkanı adına havalesini yapar ve imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkıyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar.

d) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Medeni Kanunla belediye başkanına görev olarak verilen resmi nikâh işlemlerini başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar. Evlendirme memurluğu görev ve sorumluluk açısından bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

e) Belediyenin Bilgi İşlem hizmetlerini yerine getirir. Bilgi otomasyon sisteminin kurulumunu ve bakımını yapar. Bilgisayar yazılım ve donanımlarının alımını gerçekleştirir. Belediye İnternet Web sayfasını düzenler. Diğer birimlerin bilgisayar ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesinde teknik destek sağlar.

Oluşturulma Tarihi : 03.05.2019