İtfaiye Müdürlüğü

  Telefon: 0356 2751144 Faks: 2761156 e-posta: dursuntatli@turhal.bel.tr
                 
       
    İlgili Dökümanlar  
    Müdürlük Duyuruları  
    Müdürlük Yönetmelikleri  
    Müdürlük Haberleri  
    Müdürlük Raporları  
  İTFAİYE MÜDÜRÜ               
  Dursun TATLI          
                 
 

 

 

 

 

 

1)Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, can ve mal kurtarmak

2)Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

3)Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek.

4)Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

5)12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

6)5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

7)Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

8)Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

9)Belediye sınırları dışındaki olaylara Belediye Başkanı’nın onayı ile müdahale etmek,

10)Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

11)Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

12)İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

13)İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

14)Müdürlüğe ait yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

15)Stratejik Plan ve performans programına uygun yıllık bütçe taslağını hazırlamak,

16)Belediye sınırları içinde belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında fosseptik ve su baskınları dışında kalan suları çekmek,

17)Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Oluşturulma Tarihi : 03.05.2019