EVLENDİRME HİZMETİ

Nikâh Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çiftlerden birinin veya her ikisinin yerleşim yeri adresinin Turhal Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde,

Evlendirme Birimimize (Kuştepe Düğün Salonu yanı Nikah Salonu) birlikte müracaat etmeleri,

Adresleri Turhal Belediyesi sınırları dışında olup, belediyemizde evlenmek isteyenlerin, içlerinden birinin bağlı olduğu belediyenin Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederek Evlenme İzin Belgesi getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Evlenme Beyannamesi

Çiftlerin evlendirme birimimize birlikte müracaat etmeleri halinde, beyannameleri birimimizce düzenlenerek evlendirme memurlarınca onaylanacaktır. 

Memurluğumuzdan temin edilen beyannameler, resimli olacak şekilde doldurularak çiftlerin bağlı bulundukları mahalle muhtarlarına, resmi kurum amirlerine, noterlere veya birlikte müracaat etmeleri halinde evlendirme memurlarına onaylatılabilir.

2. Evlenme Ehliyet Belgesi

Yerleşim yeri adresi Turhal Belediyesi sınırları içerisinde olanlar, Evlenme Ehliyet Belgelerini Yazı İşleri birimimizden temin edebilirler.

3. Nüfus Cüzdanı

Çiftlerin başvuru sırasında nüfus cüzdanlarının aslını ve fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir.

4. Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)

1 Adedi Evlenme Beyanına yapışacak,

3 Adedi müracaat sırasında getirilecektir.

Fotoğraflar renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır.

Önemli
Üniformalı fotoğraflar ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

5. Sağlık Raporu ve Talasemi (Akdeniz Anemisi) Testi

Türk Medeni Kanununun 136. maddesi gereğince, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

Çiftler birlikte müracaat etmek koşulu ile,

Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS laboratuvar testlerini, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastanelerde, kamu yararına çalışan vakıf ve derneklere ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırabileceklerdir.

Önemli

Alınacak olan test sonuçları her ilçe için yetkili Ana Çocuk Sağlığı/Aile Planlaması Merkezlerinde rapor haline getirilecektir.

Raporlar fotoğraflı ve resmi mühürlü olacaktır.

Evlenme İzin Belgesi

Evlenme İzin Belgesi talep edenler, Evlenme Beyanını 2 adet ve resimli olacak şekilde dolduracaktır.

Beyanlar

Beyanlar doldurulurken silinti veya karalama yapılmayacak, yanlışlık olduğu takdirde üstü çizilerek düzeltilip beyan sahibi tarafından imzalanacaktır.

Medeni Hal

Medeni hal bölümüne (bekâr, dul veya boşanmış) uygun olan yazılacaktır.

Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma kararının kesinleşme tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.

Soyadı

Önceki Eşin Soyadını Kullanma Durumu
Dul veya boşanmış kadın, önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirterek vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.

Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen kadınlar; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, birimimizce verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır.

İddet Süresi

İddet Süresi Nedir?
Türk Medeni Kanunu'na göre boşanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken süredir. Boşanmanın kesinleşmesinden önce, tarafların doğacak çocuğun babasının belirlenmesinde ortaya çıkacak karışıklıkların engellenmesi amacıyla konulan maddedir.

İddet Süresi Ne Kadardır?
Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir.
Bu süre geçmemiş ise, Aile Mahkemesi’nden“İddet Süresinin Kaldırılması Kararı” getirilecektir.

Erkekler için İddet Süresi Var Mıdır?
Erkekler için boşandıktan sonra tekrar evlenebilmek için iddet kısıtlaması yoktur.

Evlenme Yaşı Kaçtır?

Türk Medeni Kanunu'na göre 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

17 yaşını doldurmuş çiftlerin evlenebilmesi için:

Beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne - baba veya vasinin, muhtar veya noter huzurunda veya belediyenin evlendirme biriminde imzalarının alınması suretiyle onaylatılacaktır.

 Nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir.

 Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir.

 Anne - baba veya vasi nikâhta bulunacaklardır.

16 yaşını doldurmuş çiftlerin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı gerekmektedir.

Evlenme Engeli Nedir?

Türk Medeni Kanunu'na göre hısımlık (akrabalık) durumu evlenme engeli olarak tanımlanmıştır.

Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır:

Üstsoy ile altsoy arasında,

Kardeşler arasında,

Amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan (evlilik sona ermiş olsa bile) eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,

Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.

Geçerli Olmayan Evlilik Ne Demektir?

Türk Medeni Kanunu'na göre aşağıdaki hallerde evlilik geçerliğini yitirir:

Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması.

Eşlerden birinin evlenme şuasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması.

Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması.

Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.

Önemli

Evliliğin yasal kurallara uyulmadan yapılması halinde iptal davası açma, iptal nedeninin öğrenildiği veya korkunun etkisinin kalktığı tarihten başlayarak 6 ay ve her halde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Yabancı Uyruklular Evlenmek için Ne Yapmalıdır?

• Yabancı uyruklu vatandaşlar bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları Türkçe Bekârlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatmalıdır.
•  Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte notere tasdik ettirilmelidir.
•  Çift Türkçe bilmiyor ise, Evlenme Beyannamesi, 2 adet doldurulduktan sonra çiftlerin kendi dillerine tercüme edilerek noterden onaylatılacaktır. Müracaatta ve nikâhta tercüman bulunduracaklardır.
Bekârlık Belgelerinde,
•  Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri
•  Uyruğu, pasaport veya kimlik numarası
•  Medeni hali (Bekâr, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan yazılacaktır.
Önemli
•  Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.
•  Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.
•  Bekârlık belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır.
•  Tüm evrakın kanuni geçerlilik süresi 6 aydır (180 Gün)

Oluşturulma Tarihi : 04.09.2016